हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

हल्दिबारी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभा