हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

हल्दिबारी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभामा प्रमुख ज्यु बाट निति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत हुदै