हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण (नोट: उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ।)