हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

वडा स्तरीय बाल क्लब गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: